Trung tâm hàng đầu về tư vấn giải pháp thiết kế, trung tâm R&D của châu Á